Deklaracja Dostępności

30 sierpnia 2021

Deklaracja dostępności WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ PRZY TOWARZYSTWIE PRZYJACIÓŁ DZIECI W KRAKOWIE

  Click to listen highlighted text! Deklaracja dostępności WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ PRZY TOWARZYSTWIE PRZYJACIÓŁ DZIECI W KRAKOWIE
Warsztat Terapii Zajęciowej przy Towarzystwo Przyjaciół Dzieci zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą  z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Warsztatu Terapii Zajęciowej os. Wandy 18 w Krakowie – wtzkrakow.pl.
Data publikacji strony internetowej: 2010-05-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2022-03-19

Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Wymagania, które nie zostały spełnione:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • pliki audio nie posiadają audiodeskrypcji.

Powody wyłączenia:

 • filmy i pliki zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej.

Deklarację dostępności sporządzono dnia 26.09.2020 r.
Istotnej aktualizacji została poddana 10.09.2021 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe.
Na stronach Warsztatu Terapii Zajęciowej os. Wandy 18 w Krakowie – wtzkrakow.pl można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Gil, kontakt mailowy: wtzwandy18@gmail.com. Można się również kontaktować telefonicznie: 12 685 57 90 / 500 644 462. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marek Paczkowski.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna.

 1. Informacje o dojeździe do obiektu komunikacją publiczną.
  Do Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, os. Wandy 18 w Krakowie można dojechać komunikacją miejską:
  – liniami tramwajowymi – przystanek: Os. Na Skarpie,
  – autobusowymi nr 123, 149, 163, 174, 193 – przystanki: Os. Wandy, Os. Na Skarpie, Klasztorna.
 1. Możliwość zaparkowania na miejscu parkingowym dla osób z niepełnosprawnościami.
  Dojazd samochodem do Warsztatu Terapii Zajęciowej aleją Jana Pawła II lub  ul. Gustawa Daniłowskiego. Na tyle budynku na os. Wandy 18 w Krakowie wyznaczone jest jedno miejsce do parkowania dla osób z niepełnosprawnością.
 1. Informacje o pochylni, podjazdach, windach, podnośnikach ułatwiających dojazd lub dojście oraz ich położenie.
  Oznakowane główne wejście do budynku /bez progu/, w którym znajduje się Warsztat Terapii Zajęciowej jest na poziomie chodnika od strony al. Jana Pawła II. Po lewej stronie drzwi prowadzących do holu znajduje się wideo domofon  z oznakowanym przyciskiem przywołujący.
  Dla osób na wózkach dostępną są tylko pomieszczenia na parterze – hol i szatnia. W budynku nie ma windy oraz platformy przyschodowej.
 1. Informacje o dostępności dostosowanej toalety.
  W budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej na poziomie 0,5 znajduje się toaleta, która jest częściowo dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
 1. Możliwość skorzystania z pętli indukcyjnej lub innych form pomocy osobom niewidomym i słabo widzącym.
  W Warsztacie Terapii Zajęciowej nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Warsztacie Terapii Zajęciowej będzie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.
 1. Możliwość skorzystania z pomieszczenia wyciszenia, z którego mogą skorzystać osoby wrażliwe na bodźce zewnętrzne np. osoby ze spektrum autyzmu.
  W Warsztacie Terapii Zajęciowej jest pokój psychologa i pedagoga specjalnego,  z którego mogą przy załatwianiu spraw korzystać osoby wrażliwe na bodźce zewnętrzne.
 1. Pomoc przeszkolonych pracowników na miejscu /asysta, pomoc w przemieszczaniu się po budynku, udzielenie kompleksowej informacji, itp.
  Pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, os. Wandy 18 w Krakowie są przeszkoleni w zakresie pomocy osobom  z niepełnosprawnością w zakresie udzielania kompleksowej informacji, asyście, pomocy w przemieszczaniu się po budynku.