Pracownia edukacyjna

8 czerwca 2016

Podczas zajęć prowadzonych w pracowni edukacyjnej uczestnicy rozwijają takie umiejętności jak: poszerzenie wiadomości o świecie i zjawiskach przyrody, nauka wypełniania druków, pisania podań, adresowania kopert, nauka poprawnej wypowiedzi- wzbogacania słownictwa, poprawnego pisania z uwzględnieniem zasad ortografii
i interpunkcji, umiejętności poprawnego czytania, zapoznawanie się z działalnością instytucji pożytku publicznego, rozwój manualny poprzez wytwarzanie prac z zastosowaniem różnorodnych materiałów.